NLP de uitleg

Eerst de eenvoudige uitleg.

NLP is een praktische werkwijze om mensen te leren op een andere manier met problemen of uitdagingen om te gaan. Zij kunnen met NLP in zeer korte tijd los komen van inefficiënt gedrag of denken. NLP leert mensen op een ontspannen zelfverzekerde wijze in het leven te staan en verantwoording te nemen voor hun communicatie en daden.

NLP gaat er van uit dat er geen falen is, alles wat mis gaat is feedback en gericht op het leren. NLP kan mensen losmaken van vaste denkpatronen waardoor zij angstvrij de toekomst benaderen of zonder piekeren de dag doorbrengen. Ernstige gebeurtenissen uit het verleden worden losgemaakt van schuld of pijngevoelens. Hierdoor worden moeilijke onderwerpen bespreekbaar of eerder onmogelijk geleken acties mogelijk.

Vaste patronen zoals verslavingen, een ongezond leefpatroon of tijdrovende rituelen worden vervangen door nieuwe plezierige gewoonten of gedrag. Belemmerende beperkingen worden weggenomen en vervangen door een vrije keuze en actie om zaken te realiseren. Vaste overtuigingen worden omgezet in mogelijkheden en zelfvertrouwen. NLP is leuk om te doen en kan er voor zorgen dat je een gelukkig en succesvol (of succesvoller) leven gaat leven.

NLP kent het Meta- en het Milton-model om met gesproken en geschreven communicatie snel contact te maken en excellent te communiceren om uw doelen te behalen. Samen met het NLP-communicatiemodel geeft het inzicht in de denk en handelwijze van uzelf en anderen.

De uitgebreide uitleg.

NLP werd ontwikkeld in de jaren zeventig van de twintigste eeuw aan de Universiteit van Californië (Santa Cruz).
Pure of zuivere NLP is de NLP die ontwikkeld en uitgedragen wordt door The Society of Neuro-Liguistic Programming™, deze internationale organisatie heeft het copyright en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van NLP worden alleen onder licentie verspreid.

Het overgrote deel van NLP publicaties en de werkwijze van NLP coaches en NLP trainers die niet aangesloten zijn bij de society is veroudert en van de 80er jaren van de vorige eeuw. Dat is dus vaak achterhaald en een mengvorm met andere soms slechte eigen bedenksels.

Bij een gecertificeerde NLP coach ben je in goede handen en de NLP coach van NLPcoaching4you kan elke verandering die hij bij jou heeft gerealiseerd weer ongedaan maken. Bij een minder vakbekwame coach is dat maar de vraag.

Wil jij dus verzekerd zijn van een excellent NLP coachtraject, een krachtige NLP workshop of en gedegen NLP opleiding, waarbij je een officieel certificaat van The Society ontvangt, dan kan je dat het beste doen bij een coach of trainer die deze kwaliteitszegels mag gebruiken.
NLPcoaching4you is trots dat zij de internationale licentie hiervoor bezit.

Als in de onderstaande tekst NLP staat betreft het NLP vanuit de zuivere vorm. De grondleggers van NLP (Richard Bandler en John Grinder) vroegen zich af wat de beste therapeuten zo succesvol maakte. Ze ontdekten dat deze therapeuten op een bijzondere manier in het leven stonden; deze mensen hanteerden (bewust of onbewust) uitgangspunten waardoor ze succesvoller waren dan anderen.

NLP is een activiteit die je doet, de kracht zit in de toepasbaarheid en het behalen van concrete resultaten. In de moderne NLP staan het vereenvoudigen van de technieken en de praktische toepasbaarheid van NLP centraal.
De werkelijkheid is niet gelijk aan het beeld dat wij ervan vormen. Selectieve waarneming, interpretatie, betekenisgeving, geheugenvorming, selectieve geheugentoegang en formulering werken bij elk individu op elkaar in, zodanig dat deze factoren een persoonsgebonden, onvolledige en niet geheel betrouwbare perceptie of afspiegeling van de werkelijkheid veroorzaken.
Verandering is daarom in de eerste plaats verandering van perceptie, betekenisgeving, verwoording enzovoorts. Binnen NLP wordt deze ‘innerlijke kaart in ons hoofd’ beschreven als het wereldmodel. Ook wel benoemd als “de kaart is niet het gebied” NLP gaat dus uit van de subjectieve beleving van mensen, door de subjectieve beleving te veranderen gaat een mens de wereld heel anders bekijken waardoor problemen verdwijnen of doelen bereikbaar worden. Begrip hebben voor een ander zijn wereldbeeld en rekening houden met een ander zijn wereldbeeld is een uitgangspunt binnen NLP.

Communicatie krijgt betekenis door de respons van de ander. Het effect, de respons op de communicatie bepaalt of het goede communicatie is. Dit uitgangspunt binnen NLP veronderstelt dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen communicatie en tevens voor de respons. Het is dus aan de zender om zijn boodschap zodanig inhoud en vorm te geven dat hij de gewenste respons bereikt.

Een van de meer therapeutische uitgangspunten van NLP is, dat er achter ieder gedrag een positieve intentie schuilt. Daarmee wordt bedoeld, dat het gedrag altijd de functie heeft om er iets mee te bereiken. Ook problematisch gedrag is functioneel (geweest), maar mist zijn effect (in nieuwe situaties) of heeft ongewenste neveneffecten.

De NLP-interventie die erop is gericht ongewenste gedragseffecten te verhelpen, is om te onderzoeken wat de positieve intentie van het gedrag is. De cliënt wordt uitgedaagd dit bij zichzelf na te gaan. Het doel is vervolgens om de intentie te behouden, maar het gedrag te veranderen, zodanig dat de ongewenste neveneffecten niet optreden.

NLP veronderstelt dat mensen vaak over benodigde competenties of vaardigheden beschikken die ze voorheen in andere contexten toepasten, maar die niet in het geheugen toegankelijk zijn op de momenten dat men ze nodig heeft. NLP heeft technieken voor het toegankelijk maken van deze competenties in de context waarin men ze nodig heeft.

NLP beschouwt een fout als een bron van leerzame ‘informatie’. Deze informatie kan gebruikt worden om gedrag te verbeteren. De gevolgen van de fout vormen ‘feedback’. Tevens wordt daarbij naar de achterliggende ‘wens’ gezocht, die met hulp van de feedback opnieuw wordt vertaald in een doel. Het wordt als niet productief beschouwd om een fout te interpreteren als ‘persoonlijk falen’. Dit kost energie en draagt weinig bij aan het leerproces dat nodig is om het doel in de toekomst wel te bereiken.
NLP heeft nog en aantal uitgangspunten die minder tot de verbeelding spreken en zeker niet minder belangrijk zijn. De uitleg heeft dan ook niet tot doel om de lezer te doceren in NLP. Naast de uitgangspunten heeft NLP een groot aantal methoden en technieken om mensen mee te nemen naar een beter gelukkig leven.

Een paar van de meest tot de verbeelding sprekende volgen hier:

• • Fast Fobia Cure (zwart wit terugspoelen), de naam zegt het al, in zeer korte tijd loskomen van een fobie of angst. Hiermee zijn grote aantallen mensen in zeer korte tijd bevrijd van ernstige fobieën waar zij soms al jaren mee rond liepen of onder behandeling voor waren. De NLP coach brengt u in een staat van desoriëntatie waardoor het slechte gevoel losgemaakt wordt en er een neutraal gevoel voor in de plaats komt.
• Spinnig (gevoel omdraai techniek), spontaan opkomend naar gevoel wordt geneutraliseerd en vervangen door een goed gevoel. Hierdoor krijgt de cliënt controle over zijn gevoel en na een periode van oefenen zal dit een automatisch gedrag worden.
• Chuncken, door Met NLP technieken onderwerpen vanuit diverse richtingen of afstand te bekijken en beschrijven, nieuwe mogelijkheden ontdekken, zien en toe kunnen passen.
• Swish patterns, wijzigen van ongewenst zelfbeeld door het vervangen van het slechte zelfbeeld door en nieuw wenselijk zelfbeeld.
• Elicitation of Well-formed Goals, goed geformuleerde doelen die mensen zelf kunnen realiseren eigen maken waardoor onbewust de mens de richting van het doel zal volgen. De NLP coach bewaakt dat het doel ecologisch verantwoord is. Dus goed voor de persoon zelf en voor de partner. Het doel zal ook anderen geen kwaad doen. Uitgangspunt is dat het mensen verder brengt dan wat zij zelf als beste zien, beter is beter dan best. Hierbij is de richting belangrijker dan het doel.

Pure of zuivere NLP coaching past de coach van NLPcoaching4you toe in twee hoofdgroepen:

Mensen met ernstige problemen, mensen die van een verslaving af willen komen, mensen die in een dip zitten of een motivatieprobleem hebben, mensen die overmatig piekeren, mensen die het leven niet meer aan kunnen, mensen die leven met een groot verdriet, mensen met angst of een fobie, enz.. Ook bij een aantal ziektebeelden en dan met name die waar spanningen en uitputting en rol spelen of die waar het focussen op het probleem het leven zwaar maken, kan NLP een oplossing of verlichting brengen;
Mensen die zich willen verbeteren, mensen die in iets willen uitblinken, mensen die voor een keuze staan en antwoorden zoeken, mensen die iets nieuws willen leren, mensen die zich meer bewust willen worden van hoe ze zijn, enz.
Voor mensen die het eigenlijk best wel goed doen, voor mensen die het gevoel hebben dat er misschien meer uit het leven te halen is, voor mensen die sturing willen geven aan hun leven en/of denken en voor mensen die ook anderen willen helpen is deelname aan een NLP workshop of een NLP opleiding na een NLP coaching een goede keuze.